Fundacja BEZLIK


Obszar pracy

Edukacja obywatelska i międzykulturowa

Chcemy pracować z młodymi ludźmi w obszarze kształcenia obywatelskiego oraz promować równouprawnienie, kształtować wartości, postawy i zachowania pełne tolerancji. Założenie to obejmuje m. in. naukę o szacunku i wzajemnym zrozumieniu, odpowiedzialności społecznej i moralnej oraz rozwoju ducha solidarności z innymi. Poprzez nasze działania chcemy zachęcić młodzież również do aktywnego udziału i zaangażowania w życie społeczności lokalnej – danie możliwości praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, wartości i postaw.

Celami Fundacji są:

  • Działania na rzecz pozytywnego postrzegania międzykulturowości, propagowanie akceptacji różnorodności kulturowej, narodowościowej i etnicznej.
  • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji.
  • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  • Działalność na rzecz mniejszości.
  • Działania na rzecz równouprawnienia.