Edukacja obywatelska młodzieży i dorosłych

Edukacja obywatelka jest jednym z ważniejszych obszarów naszej pracy i oznacza dla nas aktywne kształtowanie demokracji. Wspieramy równość płci oraz nauczanie społeczne i międzykulturowe. Podstawą naszej pracy jest partycypacja uczestniczących w nasze działania.

Nasze projekty zawsze uwzględniają nauczanie obywatelskie i społeczne. Tworzymy miejsce nauczania pozaformalnego i sięgamy przy tym po wiedzę i zainteresowania naszych uczestników i uczestniczek. Możemy sobie na to pozwolić, ponieważ w naszej pracy jesteśmy ukierunkowani na proces, na pierwszym miejscu stawiamy rozwój osobisty młodzieży. Poczucie własnej wartości i odpowiedzialność za własne czyny są ważnymi cechami pozwalającymi na aktywne i kreatywne kształtowanie własnego życia. Taka forma wsparcia ułatwia młodym ludziom działanie w szkole, w pracy i w społeczeństwie. To wzmacnia i wspiera zaangażowanie w publicznych procesach decyzyjnych.

 • Nasze cele
 • zaciekawienie procesami społecznymi i politycznymi – próba ich zrozumienia
 • wzmocnienie zaangażowania społecznego i solidarności
 • krytyczne przeanalizowanie norm i wartości
 • wspieranie sprawczości
 • zrozumienie, że w pracy zespołowej łatwiej jest osiągnąć cel
 • przezwyciężenie uczucia bezsilności i niemożliwości dokonania zmian
 • nauczenie w jaki sposób odczuwać empatię
 • wzbudzenie zainteresowania nowymi poglądami
 • umiejętne przyjmowanie i wypowiadanie krytyki
 • ponoszenie odpowiedzialności za zgodne współżycie kobiet i mężczyzn

Zasady pedagogiczne

 • nauczanie indywidualne
 • nauczanie społeczne w procesie
 • nauczanie na podstawie bezpośrednich doświadczeń i przeżyć
 • refleksja własnego postępowania
 • nauczanie międzykulturowe i wspieranie pozytywnego podchodzenia do różnic
 • możliwość współdecydowania jako grupa i jako jednostka
 • wspieranie równouprawnionego i emancypacyjnego traktowania innych
 • dydaktyka równości płci

Metody

Na pierwszym miejscu znajduje doświadczenie i chęć do wspólnego odkrywania i przeżywania. Regularne refleksje zawarte w programie umożliwiają naukę na podstawie tego co przeżywamy. Zmieniając i wypróbowując różnorodne metody pracy chcemy dostosować je do preferencji nauczania każdej grupy i zapobiec trudnościom z koncentracją w czasie warsztatów. Podczas projektów i seminariów uczestnicy i uczestniczki uczą się ze sobą i od siebie nawzajem – jesteśmy po to aby stworzyć do tego odpowiednie ramy. Jedną z najważniejszych metod pracy podczas seminariów jest samoorganizacja.

Międzynarodowa edukacja młodzieży

Pomysł

Fundacja BEZLIK realizuje projekty tworząc bezpieczną przestrzeń do rozwoju i staje się towarzyszem nauczania międzykulturowego. Uczestnicy i uczestniczki stykają się z własną i obcą tożsamością kulturową – uczymy się od siebie nawzajem. Uczestnicząca młodzież definiuje swój własny punkt widzenia, wykazuje zrozumienie wobec innych, przezwycięża stereotypy i poznaje procesy jak powstają i funkcjonują uprzedzenia i rasizm. Staramy się w krytyczny sposób zbadać normy i wartości.

W czasie projektów w pierwszej kolejności koncentrujemy się na spotkaniu jako takim, dopiero w drugiej kolejności na nauczaniu. Tematy spotkań są dostosowane do potrzeb grupy, jednak nie skupiamy się na treściach, tylko na metodzie i jej realizacji.

Bazą naszych programów jest samoorganizacja, co umożliwia wysoki stopień partycypacji oraz ponosi poczucie odpowiedzialności i samodecydowanie wszystkich uczestników i uczestniczek. Równocześnie tym sposobem wzmacniamy równouprawnienie i emancypacyję.

Samoorganizacja

Zasada samoorganizacji wspiera proces samostanowienia i wzmocnienia poczucia własnej wartości. Organizując wspólnie posiłki młodzież uczy się komunikować ze sobą werbalnie i niewerbalnie. Z tego powodu wszyscy są równi, zarówno goście jak i gospodarze. Wspólne zakwaterowanie w placówce kształceniowej sprawia, że różnice w sytuacji materialnej rodziców odgrywaja mniejszą rolę.

Język i animacja językowa

Znajomość języków obcych nie jest w żadnym wypadku warunkiem udziału w spotkaniu. Wykwalifikowane pośredniczki językowe tłumaczą spotkanie konsekutywnie, co umożliwia uczestnikom i uczestniczkom osłuchanie się z językiem obcym, ale równocześnie zapewnia pełne poznanie przekazanych treści.
Oprócz tego animacja językowa jest ważną metodą pracy podczas naszych międzynarodowych projektów.

Animacja językowa oznacza:
 • doświadczenie innej kultury
 • wyćwiczenie cierpliwości
 • wyćwiczenie tolerancji w poglądach innych
 • doświadczenie „wychwycenia” znanego słownictwa
 • wyłapywanie słów kluczowych
 • poznanie rymowanek, piosenek i tańców
 • rozumienie się, także bez słów, za pomocą gestów i mimiki

Projekty dla dziewczynek, nastolatek i młodych kobiet

Seminaria dla dziewcząt i młodych kobiet są dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań. W tych chronionych ramach, kiedy dziewczyny są między sobą, niektóre tematy można omawiać bardziej otwarcie i inaczej. Celem jest wzmocnienie dziewcząt i kobiet w ważnych, kluczowych umiejętnościach, przekazanie wiedzy społeczno-politycznej, promowanie niezależnego życia i poszerzenie horyzontów oraz możliwości.

Działania:
 • Międzynarodowe spotkania w placówce HochDrei e.V. w Poczdamie
 • Polsko niemieckie projekty w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży Mikuszewo
 • Warsztaty świetlicowe dla dziewczyn
 • Obchody Międzynarodowego Dnia Dziewczyn 11.10.
Inne cele w tym obszarze:
 • Rozbudowa sieci profesjonalistek i współpraca z innymi organizacjami
 • Długoterminowe zaangażowanie zaangażowanych i zainteresowanych dziewcząt w pracę z młodzieżą
 • Stworzenie sieci solidarności dziewcząt w regionie